Wereldleider in temperatuur, druk en relatieve luchtvochtigheid

Wereldleider in temperatuur, druk en relatieve luchtvochtigheid

Reparatievoorwaarden

Reparatievoorwaarden van VDH Products BV, van toepassing op reparatieopdrachten aan VDH Products BV.

1. Definities
In deze reparatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Reparateur:
VDH Products BV
Adres: Produktieweg 1, 9301 ZS Roden
Postadres: Postbus 205, 9300 AE Roden
Telefoon: +31 (0)50 302 89 00
Fax: +31 (0)50 302 89 80
E-mail: info@vdhproducts.nl
Website: www.vdhproducts.nl
IBAN: NL08INGB0670213616
BTW-nummer: NL009783234B01
KvK nr.: 04036720

Klant:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur.

Opdracht:
Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Reparateur.

Product:
Elektronisch of mechanisch instrument geproduceerd door VDH Products BV

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze reparatievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klant en Reparateur betreffende reparatie van producten geproduceerd door Reparateur.

2.2 Op de reparatieopdrachten zijn ook de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van toepassing (FME voorwaarden), die Klant samen met deze voorwaarden heeft ontvangen en kennis van heeft genomen.

3. Aanmelden van reparaties
3.1. Het aanmelden van reparaties kan via de daarvoor bestemde formulieren plaatsvinden. Alle benodigde informatie is te vinden op www.vdhproducts.nl/reparaties.

3.2. Indien de Klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft VDH Products het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.

4. Transport
4.1. Klant is verantwoordelijk voor het (franco) transport naar de reparatieafdeling van de Reparateur, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van Reparateur. Alle benodigde informatie is te vinden op onder andere www.vdhproducts.nl/

4.2. Reparateur is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van transport en alle overige kosten met betrekking tot de retourzending zijn voor rekening van de Klant.

4.3. Ongefrankeerde zendingen worden evenals zendingen zonder afzender door Reparateur geweigerd.

5. Onderzoek en Reparatie
5.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de Klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden door de Reparateur geconstateerde gebreken hersteld.

5.2. Reparaties onder euro 99,00 worden direct uitgevoerd, zonder vooraf overleg met Klant.

5.3. Alvorens een reparatie wordt uitgevoerd, waarbij kosten hoger zijn dan onder artikel 5.2 vermeld, zal Reparateur een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van het gemelde defect. Aan de hand daarvan zal VDH Products BV een zo nauwkeurig mogelijke begroting opstellen.

5.4. Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de begroting zal Reparateur overgaan tot reparatie.

5.5. Indien Klant niet of niet binnen 30 dagen na dagtekening van de begroting akkoord gaat met de prijsopgave dan is reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

5.6. Het niet binnen 30 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Reparateur behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten.

5.7. Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

6. Kwaliteit
6.1. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

6.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de gebruikelijke conformiteitseisen.

6.3. Na de reparatie ontvangt de Klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden

7. Data
7.1. Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde elektronische producten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor elektronische apparaten met zich meebrengen dat data en parameterinstellingen verloren gaan.

7.2. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van data en parameterinstellingen

7.3. Klant dient, voor dat hij het product ter reparatie instuurt, een back up te maken van de data of parameterinstellingen.

8. Overmacht
8.1. Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9. Gegevensbescherming

De mogelijkheid bestaat dat VDH Products BV bepaalde persoonsgegevens, zoals de naam, het adres en het e-mailadres verzamelt. VDH Products BV zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw reparatieopdracht en voor de afhandeling van eventuele daaruit voortvloeiende garantieaanspraken. De persoonsgegevens mogen door VDH Products BV worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de wettelijke regeling op het gebied van gegevensbescherming, maar zullen niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit door de wet wordt vereist.

10. Toepasselijk recht

Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.