Wereldleider in temperatuur, druk en relatieve luchtvochtigheid

Wereldleider in temperatuur, druk en relatieve luchtvochtigheid

Garantievoorwaarden

VDH Products BV garandeert de koper het volgende voor nieuwe apparatuur:

1. Duur en aanvang van de garantie
1.1. De garantietermijn bedraagt 12 maanden voor VDH apparatuur die volgens de voorschriften is gebruikt.

1.2. De garantietermijn begint op de leverdatum van het apparaat, die op de aankoopfactuur is vermeld.

1.3. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie.

2. Garantievoorwaarden
Op verzoek van VDH Products BV moet de aankoopfactuur worden getoond.

3. Inhoud en omvang van de garantie
3.1. Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen.
De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn niet voor rekening van VDH Products BV.
Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van VDH Products BV.

3.2. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens VDH Products BV.

4. Beperking van de garantie
Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:
4.1. Onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatiehandleiding.

4.2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.

4.3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.

4.4. Reparaties en aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door VDH Products BV.

4.5. Stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.

5. Gegevensbescherming
De mogelijkheid bestaat dat VDH Products BV bepaalde persoonsgegevens, zoals de naam, het adres en het e-mailadres verzamelt. VDH Products BV zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw reparatieopdracht en voor de afhandeling van eventuele daaruit voortvloeiende garantieaanspraken. De persoonsgegevens mogen door VDH Products BV worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de wettelijke regeling op het gebied van gegevensbescherming, maar zullen niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit door de wet wordt vereist.